ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 27, 2016

ಗುರಿ ಇರದ ದಾರಿಯಲಿ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆವಾಸೆ...
ಮುಂಜಾನೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿವಾಸೆ...
ಕೊನೆಯಿರದ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಮಿಂದೆದ್ದು ನೆನೆಯುವಾಸೆ...