ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2014

ಬಲ್ಲವ

ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ಜಗದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆನೆಂದು ಬೀಗುತಿರುವವನು
ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೆನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುವವನು
ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸವಿಬೆಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲಿಹುದೋ