ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2015

ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುವ 'ರವಿ'

ಜಗವೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿದೆ ಕತ್ತಲು.. ಗಾಢಾಂಧಕಾರ..
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ...?
ಜನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಿಹರು.. ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ...
ಅದೇ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು..
ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುವ 'ರವಿ'
-------------------------
ಡಿ. ಕೆ. ರವಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ