ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2016

ಯುಗಾದಿ

ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಯುಗಾಂತ್ಯ
ಕಳೆದ ಯುಗದಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟೊ, ಉಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟೊ, ಕಳೆದಿದ್ದೆಷ್ಟೊ
ಹೊಸ ಯುಗದಲಿ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಳಿಯಲಿ, ದ್ವೇಷ ಕಳೆದುಹೋಗಲಿ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು