ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 27, 2016

ಗುರಿ ಇರದ ದಾರಿಯಲಿ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆವಾಸೆ...
ಮುಂಜಾನೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿವಾಸೆ...
ಕೊನೆಯಿರದ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಮಿಂದೆದ್ದು ನೆನೆಯುವಾಸೆ...

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2016

ಯುಗಾದಿ

ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಯುಗಾಂತ್ಯ
ಕಳೆದ ಯುಗದಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟೊ, ಉಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟೊ, ಕಳೆದಿದ್ದೆಷ್ಟೊ
ಹೊಸ ಯುಗದಲಿ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಳಿಯಲಿ, ದ್ವೇಷ ಕಳೆದುಹೋಗಲಿ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು